Educación Infantil

 

A etapa de Educación Infantil está considerada como a máis importante xa que contribúe ao desenvolvemento integral e harmónico do alumnado en todas as súas dimensións: física, emocional, afectiva, social, sexual, cognitiva e artística, potenciando a autonomía persoal e a creación progresiva dunha imaxe positiva e equilibrada de si mesmos, así como a educación en valores cívicos para a convivencia.

Nesta etapa é onde se asentan as bases para todo tipo de aprendizaxes e o bo funcionamento das etapas educativas posteriores.

 


Os contidos educativos en Educación Infantil organízanse arredor de tres áreas:

Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal:

Traballamos o coñecemento e a identidade da persoa para saber quen somos e así poder establecer unha boa relación cos demais e o mundo que nos rodea. A psicomotricidade e o teatro xogan un papel moi importante. Cabe destacar que as sesións de psicomotricidade son impartidas en inglés, apostando así polo proxecto Plurilingüe do centro.

Coñecemento do contorno:

Partimos da realidade máis próxima aos nenos / as: a familia, a escola e a cidade, para ir incorporando actitudes, normas, valores e o respecto polos demais que máis adiante poderán aplicar noutros contextos e situacións.

Linguaxes: comunicación e representación:

A nosa meta principal é a lingua oral; trabállase durante todo o ciclo de forma constante a través de cancións, poemas, trabalinguas e xogo dramático. A lecto-escritura vaise introducindo de forma progresiva, tendo en conta a idade e a maduración dos nenos /as. O castelán, o galego e o inglés forman parte da vida diaria na aula desde os 3 anos.

 

METODOLOXÍAS

O noso proxecto pedagóxico, SIGNA, favorece a educación integral da persoa e a aprendizaxe personalizada, na cal o/a alumno/a é o centro de todo o proceso. Utilizando metodoloxías globais e activas, como a Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP), o traballo cooperativo, as rutinas de pensamento,o traballo por recunchos, proposta de actividades motivadoras a través do xogo, actividades manipulativas e actividades interactivas no PDI , foméntase o esforzo cognitivo, o uso do pensamento crítico, provocando a formulación de hipóteses por parte do alumnado e empregando o razoamento. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

TEATRO E EXPRESIÓN CORPORAL: A partir do xogo, a danza e o movemento os nenos/as acadan un maior coñecemento do seu propio corpo e das súas posibilidades.

EDUCACIÓN MÚSICAL: A través da música os nenos/as desenvolven as capacidades de atención, percepción sonora, memoria rítmica e melódica; todo iso conséguese mediante cancións, danzas, audicións e estando en contacto con diferentes instrumentos musicais. Esta actividade é impartida en galego.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: O noso proxecto de Interioridade e educación emocional tamén favorece o coñecemento dun mesmo e das súas emocións, axudando, a través de actividades de relaxación, a identificar as emocións, algo indispensable para poder xestionalas ben nas diferentes situacións da súa vida.

EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL: A HORTA

Co   proxecto Educar en verde que se leva a cabo na horta do colexio foméntase o contacto e o respecto pola natureza, educando nun consumo responsable, sostible e saudable.  

ANIMACIÓN Á LECTURA: A BIBLIOTECA

Considerando a importancia da lectura no proceso evolutivo do alumnado e valorando a súa necesidade no desenvolvemento da aprendizaxe, o centro imparte a actividade de animación á lectura, sendo a biblioteca un referente cultural no noso colexio.

CONVERSA EN INGLÉS

Consideramos que as linguas son un grande instrumento que condiciona as estruturas mentais, converténdose nun importante medio de socialización e enriquecemento cultural, contando así cun profesor nativo de auxiliar de conversa na lingua inglesa, apostando así polo Proxecto Plurilingüe do centro.

 

AULAS ABERTAS

Educamos medrando en comunidade, convidando ás familias á participación en actividades dentro da aula ou a través de video-chamadas, potenciando a relación familia-colexio.