Ed. Infantil

  A etapa de Educación Infantil comprende aos alumnos de 3 a 6 anos.
Esta etapa está considerada como a máis importante xa que nela é onde se asintan as bases para todo tipo de aprendizaxe : social , intelectual e emocional e o bo funcionamento das etapas educativas posteriores.
Tamén é nesta etapa onde se inicia a adquisición de hábitos e capacidades básicas. O que lle permite ao neno/ a ser cada vez máis autónomo e desenvolver unha boa convivencia cos demais. A medida que os nenos /as van logrando os diferentes e pequenos hábitos séntense máis tranquilos , seguros e con máis ganas de aprender.
Saber valorar os seus pequenos logros día a día é unha motivación importante e necesaria para seguir avanzando.
Se potenciará a transmisión de valores que favorezan a liberdade persoal , a solidariedade, a tolerancia , o respecto , a prevención de conflitos e a súa resolución pacífica e a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal ,persoal , familiar e social .
O traballo cooperativo , as unidades didácticas integradas , o uso das novas tecnoloxías ,as aulas digitalizadas e os talleres son ferramentas que facilitan a adquisición das diferentes aprendizaxes.


Metodoloxía.
Desde as diferentes áreas do currículo de Educación Infantil estase contribuíndo á adquisición decompetencias básicas.
O paradigma educacional en Educación Infantil ten que ser o de Aprender a aprender  e o de Aprender facendo.
Esta etapa está orientada a lograr o desenvolvemento integral e armónico da persoa nos distintos planos : físico, motor,  emocional, afectivo, social e cognitivo,  procurando que as aprendizaxes contribúan e fagan posible devandito desenvolvemento.
Todo o profesorado traballa en equipo para garantir a unidade da acción educativa. Trabállase en obradoiros  xa que que permiten unha organización de tarefas educativas onde ningunha prevalece sobre as outras , senón que entre todas elas trátase de adquirir no neno / a un desenvolvemento armónico e global. Os obradoiros favorecen a autonomía, a colaboración e axuda entre compañeiros, a atención á diversidade  e permiten un ensino máis personalizado. 
 

Áreas de traballo en Educación Infantil.
En educación Infantil trabállase en tres grandes áreas:


1ª Descubrimento dun mesmo.
Traballamos o coñecemento e a identidade da persoa para saber quen somos e así poder establecer unha boa relación cos demais e o mundo que nos rodea.
A psicomotricidade xoga un papel moi importante, xa que a partir do xogo, a danza, o movemento permite ao neno o coñecemento do seu propio corpo e as súas posibilidades.
O proxecto de Interioridade tamén favorece o coñecemento dun mesmo e as súas emocións.


2ª Descubrimento da contorna natural e social:
Partimos da realidade máis próxima aos nenos / as : a familia, a escola e a cidade, para ir incorporando actitudes, normas valores e o respecto aos demais que máis a diante poderán aplicar noutros contextos e situacións.

 


3ª Comunicación e linguaxe.
A nosa meta principal é a linguaxe oral, nun primeiro momento na súa lingua materna predominante e paulatinamente no bilingüismo e plurilingüismo.
A expresión oral trabállase durante todo o ciclo de forma constante a través de cancións, poemas, trabalinguas, libro viaxeiro e xogo dramático.
A lecto-escritura vaise introducindo de forma progresiva, tendo en conta a idade e a maduración dos nenos /as.
Lingua Inglesa.
Desde os 3 anos os alumnos/as establecen contacto coa lingua inglesa cun profesor especialista e un profesor nativo.
Linguaxe musical.
A música é un excelente medio de expresión, de sentimentos e emocións. A través dela desenvólvense as capacidades de atención, percepción sonora, memoria rítmica e melódica , todo iso mediante cancións, danzas ,audiciones e en contacto con diferentes instrumentos musicais.
Linguaxe Plástica.
Tratamos de desenvolver ao máximo a imaxinación e a creatividade a través de diferentes técnicas e materiais e así plasmar o seu mundo exterior e interior.
Linguaxe Matemática
Traballamos o razonamiento, a lóxica a xeometría e o coñecemento dos números aplicados na vida cotiá con actividades vivenciales e manipulativas.
Fotografía: 3 fotografía horizontal dun cuarto de folio con pícaros/as de educación infantil xogando, construíndo...