Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Colexio Plurilingüe Compañía de María - A Coruña

Educación Primaria

Fundamento sólido para o desenvolvemento

Diversificación metodolóxica

A experimentación a través do pensamento crítico, creativo e analítico.

O fomento do traballo por proxectos onde o alumnado resolve situacións ou retos e responden preguntas a través da autoexploración dos seus coñecementos e os seus recursos; así como a investigación, a reflexión e a cooperación activa.

As innovacións metodolóxicas e a tecnoloxía nunha proposta flexible e práctica ao servizo da aprendizaxe e do desenvolvemento do alumnado.

Unha aprendizaxe baseada no desenvolvemento competencial e a transversalidade da educación en valores, e o compromiso coa realidade que nos rodea.

Acción titorial

Os titores, profesores e orientadores acompañan estreitamente ao alumnado no seu proceso de maduración persoal. Realízanse numerosas accións individualizadas e colectivas dirixidas á adquisición de competencias persoais e sociais que axuden aos nosos alumnos para desenvolverse con plenitude e eficacia na vida presente e futura, aprendendo a tomar decisións individuais e grupais, valorando opcións e consecuencias.

Gamificación

O xogo convértese nunha ferramenta poderosa que axuda o alumnado de E.P  para obter mellores resultados nas súas aprendizaxes. Pretende aumentar a motivación e que o proceso ensino-aprendizaxe sexa significativo e duradeira.

A gamificación consiste na adaptación das técnicas dos xogos á dinámica docente. Ten o poder de transformar o modo no que ensinamos e aprendemos.

Plurilingüismo

As linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e representan un valor fundamental de cohesión da comunidade, por iso o noso centro aposta por unha ensinanza plurilingüe. As linguas son un patrimonio cultural e polo tanto serán, todas elas, obxecto de especial respecto, atención e estudo.

A etapa de Educación Primaria consolida a aprendizaxe realizada en Eduación Infantil e presenta un marco amplo de competencias e coñecementos.

Realizamos un ensino individualizado na que respectamos sempre o ritmo madurativo de cada persoa e valoramos o esforzo polo proceso e o traballo ben feito.

Organizámonos por ciclos de dous cursos, co fin de consolidar o proceso de socialización e xerar unha contorna de convivencia seguro e de confianza.

Partimos do principio de diversidade en que o que todos somos diferentes e todas as diferentes capacidades aportan.

Contacta con nós

Nome
Email
Mensaxe

Proxectos de innovación

Actividades complementarias

Equipo docente

Blogs

Calendario e horarios

 • 1645637834229
 • 20220530 100813
 • Aves
 • Aves1 peq
 • Aves peqq
 • Bosque1 peq
 • Burro
 • Burro2 peq
 • Burro3 peq
 • Burro4 peq
 • Foto grupo1 peq
 • Foto grupo2 peq
 • Foto grupo3 peq
 • Grab4 2
 • IMG 0217
 • IMG 9565
 • IMG 9849
 • IMG 9851
 • IMG 9900
 • IMG 9904
 • Llama peq
 • Oveja1 peq
 • Oveja peq
 • P2222680
 • Poni1 peq
 • Poni peq
 • cuentacuentos 1
 • cuentacuentos 3
 • equipo docente EP
Lista de libros Curso 2023-24